Logo Mszczonów MOPS

Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna  

      Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Dla potrzeb rozwiązywania problemów występujących w rodzinach z problemami alkoholowymi istotna jest współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Żyrardowie, Grupą AA, Świetlicą środowiskową działającą w najbliższym środowisku lokalnym. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 Kto może liczyć na naszą pomoc

 

Pomoc społeczna udzielna jest z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
ubóstwa,
sieroctwa, 
bezdomności, 
bezrobocia, 
niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.