Logo Mszczonów MOPS

Świadczenia pieniężne

 

  Świadczenia pieniężne  

Zasiłek stały - jest świadczeniem obligatoryjnym (obowiązkowe) przyznawanym na podstawie art. 37 cytowanej wcześniej ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to od dnia 1 sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy.

 

- Zasiłek stały ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
• w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

Zasiłek okresowy – jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek okresowy ustala się: 
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
• w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 

Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym odpowiednio z budżetu państwa na okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie. Wysokość świadczenia ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowy - jest to świadczenie fakultatywne (uznaniowe) przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 
 

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. 

 

 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 20013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013. poz. 1024) podjęte zostały przez Radę Miejską w Mszczonowie trzy uchwały:

  

  1. Uchwała nr XLII/338/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  2. Uchwała nr XLII/339/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  3. Uchwała nr XLII/340/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Realizacja w/w formy pomocy w MOPS w Mszczonowie pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród:

• dzieci i młodzieży,

• osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,

• osób starszych,

• osób chorych,

• osób niepełnosprawnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych bezrobociem i ze środowisk wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich, nie objętych obowiązkiem szkolnym.

Celem Programu jest także zapewnienie osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - zwłaszcza samotnym, dowożenie jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Beneficjentami tego programu są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego czyli: 

813,00 zł dla osób samotnych 

684,00 zł w przypadku rodziny.

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.