Logo Mszczonów MOPS

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby na wolne stanowisko pracy: 

 
opiekun/opiekunka osób starszych. 


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 857 12 73, bezpośrednio w siedzibie ośrodka lub pisząc na e-mail ośrodka: mops@mszczonow.pl

Terminy składania wniosków

 

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane: 
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. 
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPS w Mszczonowie, ul. Grójecka 45

 

Terminy rozpatrywania wniosków na świadczenia rodzinne

   Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Terminy rozpatrywania wniosków na świadczenia wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

   Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o świadczenia można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Godziny urzędowania MOPS w Mszczonowie:

      Poniedziałek , czwartek – 08:00 – 16:00

      Wtorek – dzień wewnętrzny

      Środa- 08:00- 17:00

      Piątek: 08:00- 15:00

Kontakt: tel. 46 857-12-73 lub mailowy mops@mszczonow.pl

Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry Start 300+

 

Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry Start 300+

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start 300+ w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata w wysokości 300,00 zł następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby uczącej się, w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w miesiącu lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września danego roku

Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, osobą prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych (raz w roku na dziecko) zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia oraz w przypadku dzieci lub osoby uczącej się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. 

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, a także na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 Postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Strat na terenie gminy Mszczonów będą prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, ul. Grójecka 45.

Kontakt: tel. 46 857-12-73 lub mailowy mops@mszczonow.pl

Zmiana kryterium w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych

 

Zmiana kryterium w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych


Od 1 października 2015 roku kryterium uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

•    dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie  634,00 zł 
•    dla osoby w rodzinie – maksymalnie  514,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. kryterium dochodowe uprawniające 
do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:

•    kryterium ogólne - 674,00 zł
•    kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wysokość zasiłków rodzinnych wynosi:

•    na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 89, 00 zł
•    na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 118,00 zł
•    na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia - 129,00 zł

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 185,00 złmiesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku wynosi 265,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak 
niż 530,00 zł na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

•      80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
•    100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

•    105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
•    63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian.
Podwyższenie progów dochodowych i zasiłków rodzinnych będzie dwuetapowe, kolejny wzrost kryterium dochodowego oraz kwot zasiłków nastąpi od 1 listopada 2016r.

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.