Logo Mszczonów MOPS

Statut MOPS

 

Statut MOPS  

 

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszczonowie 

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie działa na podstawie: 

 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm./, 
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm./,
3. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z póź. zm.),
4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z póź. zm./, 
5. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./,
6. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./, 
7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm./,
8. innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych, 
9. niniejszego statutu. 

§ 2.

 

 Ilekroć jest mowa o: 

 

1. Ośrodku - rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie,
2. Kierowniku Ośrodka - rozumie się przez to Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie, 
3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Mszczonów,
4. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Mszczonowa, 
5. Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Mszczonowie,

 

§ 3.

 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Mszczonów.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Mszczonów. 

3. Ośrodek ma siedzibę w Mszczonowie, ulica Grójecka 45.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 4.

 

 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

   

 2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

   

§ 5.

 

Ośrodek w zakresie świadczonej pomocy współpracuje z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 6.

 

Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować darowizny w postaci rzeczowej i finansowej i przekazywać je osobom potrzebującym.  

 

§ 7.

 

Ośrodek określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.   

 

§ 8.

 

Do zakresu działania Ośrodka należy: 

 

1/ prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna; 

 

2/  przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. 

 

 

 

§ 9.

 

1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

 

 2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 

 

 3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 

 

 4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. 

 

§ 10.

 

1. Ośrodek koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

2. Ośrodek prowadzi nadzór administracyjno - biurowy nad pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

 

§ 11.

 

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. 

   

 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz. 

   

 3. Burmistrz udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy. 
 4. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika Ośrodka, na jego wniosek obowiązki jego pełni pracownik Ośrodka upoważniony przez Burmistrza. W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także organami samorządu, placówkami ochrony zdrowia, innymi instytucjami w zależności od potrzeb podopiecznych.

 § 12.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 

 1. pracownicy  socjalni,
 2. pracownicy świadczeń rodzinnych,
 3. pracownicy usług opiekuńczych,
 4. pracownicy administracji i obsługi (stanowisko do spraw obsługi administracyjnej, konsultanci, sprzątaczka),
 5. pracownicy księgowości.

 § 13.

 

 1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

   

 2. Kierownik Ośrodka i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

   

    § 14.

 

Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustala się na podstawie regulaminu wynagradzania sporządzonego w oparciu o aktualne przepisy w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. 

     § 15.

 

Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

 

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

 

     § 16.

 

 Majątek Ośrodka jest własnością Gminy.

 

     § 17.

 

 1. Burmistrz zapewnia Ośrodkowi niezbędne środki finansowe do prowadzenia działalności: budynek, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń. 

   

 2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w materiały biurowe, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów. 

   

       § 18.

 

Formą organizacyjno - prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.

Gmina zapewnia środki na pomoc społeczną i organizację Ośrodka w zakresie zadań własnych. 

      § 19.

 

 

 

 1. Koszty zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek pokrywane są z budżetu państwa. 

   

 2. Ośrodek może być także finansowany z funduszu lokalnego gromadzonego od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – poprzez rachunek dochodów własnych. 

   

      § 20.

 

 1. Obsługa finansowo-księgowa Ośrodka prowadzona jest przez Głównego Księgowego Ośrodka, kierującego działem Księgowości. 

   

 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy . 

   

 3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady lub zarządzeń Burmistrza. 

   

       § 21.

 

 1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu np.: zaliczka alimentacyjna od dłużnika. 

   

 2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. 

   

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

        § 22.

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.