Logo Mszczonów MOPS

Ogłoszenie o zamówieniu

 
Ogłoszenie o zamówieniu  Mszczonów: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych
Numer ogłoszenia: 414898 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 0-46 857 12 73, faks 00-46 857 27 82.

I. target='_blank'>http://bip.mops.mszczonow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: wykonanie wraz z dostarczeniem i wydaniem posiłków jednodaniowych - różnych rodzajów zup przygotowywanych na wywarze mięsnym o wartości kalorycznej jednej porcji 500 kcal wraz z pieczywem (kromka chleba lub bułka) - do szkół i miejsc zamieszkania dzieci z rodzin najuboższych nie objętych obowiązkiem szkolnym, wskazanych przez Zamawiającego. Usługa obejmuje: - przygotowanie posiłków jednodaniowych w ilości maksymalnej do 4800 miesięcznie, - dostarczenie do niżej wymienionych szkół : 1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, 2. Szkoła Podstawowa w Piekarach, 3. Szkoła Podstawowa w Osuchowie, 4. Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, 5. Szkoła Podstawowa w Lutkówce. 6. Szkoła Podstawowa we Wręczy, - wydanie jednorazowych naczyń i sztućców w ilości wydawanych posiłków. Posiłki jednodaniowe wykonawca zobowiązuje się w dniach nauki szkolnej dowieść do szkół własnym transportem w stanie gotowym do spożycia (w termosach) w godzinach ustalonych w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół i Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wykaże przez złożenie odpowiednich oświadczeń i dokumentów, że spełnia warunki. Ocena zostanie dokonana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie udokumentuje spełniania wyminionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mops.mszczonow.pl/ oraz  http://www.bip.mops.mszczonow.pl. />Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 96-320 MSZCZONÓW , ULICA GRÓJECKA 45.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2009 godzina 09:00, miejsce: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 96-320 MSZCZONÓW , ULICA GRÓJECKA 45.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.