Logo Mszczonów MOPS

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mszczonów, dn. 1 grudnia 2009r.                                                                                                  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 1. Zamawiającym jest:

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

     96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45

 

2. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póź.zm.).

 

3. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych

 

Przedmiot zamówienia: wykonanie wraz z dostarczeniem i wydaniem posiłków jednodaniowych - różnych rodzajów zup przygotowywanych na wywarze mięsnym  o wartości kalorycznej jednej porcji 500 kcal wraz z pieczywem (kromka chleba lub bułka) – do szkół i  miejsc zamieszkania dzieci  z rodzin najuboższych nie objętych obowiązkiem szkolnym,  wskazanych przez Zamawiającego (CPV: 55322000-3, 55520000-1). 

Usługa obejmuje:

- przygotowanie posiłków jednodaniowych w ilości maksymalnej do 4800  miesięcznie,

- dostarczenie do niżej wymienionych szkół :

1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie,

2. Szkoła Podstawowa w Piekarach,

3. Szkoła Podstawowa w Osuchowie,

4. Szkoła Podstawowa w Bobrowcach,

5. Szkoła  Podstawowa w Lutkówce.

6. Szkoła Podstawowa we Wręczy,      

       -     wydanie jednorazowych naczyń i sztućców w ilości wydawanych posiłków.

Posiłki jednodaniowe wykonawca zobowiązuje się w dniach nauki szkolnej dowieść do szkół własnym transportem w stanie gotowym do spożycia ( w termosach) w godzinach ustalonych w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół i Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

 

4.  Termin wykonania zamówienia :   
od 4 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., 
z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej.

 

5.  Przetarg  nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani  wykonawcy.  

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferent ma obowiązek przedłożyć kalkulację obliczania ceny oferty, uwzględniającej wszelkie poniesione koszty (surowiec, energia, transport, ZUS, podatki itd.).

 

6.   W celu potwierdzenia przez dostawcę/wykonawcę warunków, o których mowa powyżej w zamawiający żąda:

 

1)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz informacje zamawiający i wykonawcy  przekazują pisemnie.

 

8.    Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Ciszewska tel. /046/857-12-73, /046/ 857-27-82.

 

9.    Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

10.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w    formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszystkie załączniki do niej powinny być podpisane przez oferenta  lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej oferenta. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane (poprawki datowane) przez osoby podpisujące ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Termin złożenia oferty uważa się za zachowany, gdy faktyczne doręczenie oferty zamawiającego  nastąpiło do dnia  11 grudnia 2009 r. do godziny 9.00. Oferta powinna być wypełniona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

 

Oferta powinna być złożona w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie zaklejonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna winna być  zaadresowana do zamawiającego i opatrzona hasłem „Oferta na wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych”.

Koperta wewnętrzna, poza oznaczeniem określonym wyżej, winna zawierać nazwę i adres oferenta, tak aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie do składania ofert.

Oferent, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

Oferta oferenta, który został wykluczony z postępowania nie podlega rozpatrzeniu.

Oferta nie spełniająca warunków, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, podlega odrzuceniu  (jest niezgodna z ustawą, jej treść  nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  lub nie   zaproszonego do składania ofert błędy w obliczeniu ceny, wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

11. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45 w terminie do 11 grudnia 2009 r. do godziny 9.00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 grudnia 2009 r. o godzinie 10.00 przez powołaną komisję przetargową, powołaną  przez zamawiającego.  Członkowie komisji przetargowej dokonują w szczególności  oceny, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceniają oferty oraz  proponują wybór najkorzystniejszej oferty.

 

12. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Przystępujący do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne każdy dostawca/wykonawca składa OŚWIADCZENIE, że spełnia kryteria określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 wymienionej ustawy według dołączonego wzoru  załącznik nr 2.

 

13. Opis sposobu obliczenia cen:

      Kalkulacja kosztów jednego posiłku powinna uwzględniać: wsad do kotła (artykuły spożywcze), wynagrodzenie pracowników, składki na ZUS, podatki, energia elektryczna, gaz, woda, koszty transportu, środki czystości (płyny, proszki, mydło itp.), zużycie zasobów (pozostałe wydatki, pranie, naprawy) itd.

 

 

14. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. Jeżeli  zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej  zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie  krótszym  niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed  upływem  terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta

 

15. Wysokość  kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za obniżenie wartości kalorycznej posiłku jednodaniowego – 1 zł za każdy wydany posiłek,

- za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy 4000 zł.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia naliczonego wykonawcy.

 

16. Wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego udziela osobiście pisemnie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie  w siedzibie Ośrodka. Pisemnie udziela odpowiedzi tylko na pisemny wniosek.

 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Nie zamierza się zwoływać zebrania dostawców/wykonawców.

 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie  zamówienia: 

 

 

Art. 180. 

1.  Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

 

2.  Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

 

3.  Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

 

4.   Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

 

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

6.   Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 

8.  Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

  

Zał. Nr 1 – Formularz oferty

Zał. Nr 2  - wzór oświadczenia

Zał. Nr 3  - wzór umowy

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.