Logo Mszczonów MOPS

załącznik do SIWZ - wzór umowy

załącznik do SIWZ - wzór umowy  

 

 

U M O W A

 

 

zawarta w dniu …………………….. 2009 roku w Mszczonowie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszczonowie , ul. Grójecka 45 zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez Barbarę Ciszewską – Kierownika MOPS  

……………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie w dniach nauki szkolnej wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych - różnych rodzajów zup przygotowywanych na wywarze mięsnym o pojemności 400 ml i wartości kalorycznej 500 kcal wraz z pieczywem (jedna kromka chleba lub bułka) w ilości maksymalnej do 4800 miesięcznie – do szkół i miejsc zamieszkania dzieci z rodzin najuboższych nie objętych obowiązkiem szkolnym, wskazanych przez Zleceniodawcę (CPV: 55322000-3, 55520000-1).

§ 2

1. Zleceniodawca zleca wykonanie usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie usługi.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się na warunkach określonych w § 3 umowy do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1, do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, Szkoła Podstawowa w Osuchowie, Szkoła Podstawowa w Lutkówce, Szkoła Podstawowa w Piekarach, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, Szkoła Podstawowa we Wręczy oraz do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania jednorazowych naczyń i sztućców w ilości wydanych posiłków.

4. Ilość posiłków przeznaczonych dla poszczególnych szkół określa Zleceniodawca.

§ 3

1. Posiłki, o których mowa w § 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się dowieść do szkół 

własnym środkiem transportu w stanie gotowym do spożycia / w termosach / w godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół , w dniach nauki szkolnej.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wydać posiłki dzieciom wskazanym przez dyrektorów 

szkół oraz Zleceniodawcę. 

3. Ilość wydanych posiłków potwierdzają dyrektorzy poszczególnych szkół. 

  §4

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia (§1 - §3) w przeliczeniu na jeden 

posiłek jednodaniowy z obsługą w wysokości  ……. zł netto plus VAT ……. zł .

2. Miesięczne wynagrodzenie dostawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wydanych w danym miesiącu posiłków pomnożony przez ……  z zastrzeżeniem, że łączna ilość wydanych posiłków nie może przekraczać w danym miesiącu  4 800 posiłków. 

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 2 umowy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę na koniec danego miesiąca kalendarzowego . Faktura płatna będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktury Zleceniodawcy .

§5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zamówienie z należytą starannością zgodnie z przepisami dotyczącymi BHP i sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie żywienia . 

§6

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne : 

- za obniżenie wartości kalorycznej lub pojemności posiłków w wysokości 1,00 zł za każdy wydany posiłek ,

- za odstąpienie od umowy z winy Zleceniobiorcy 4000 zł.

 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Zleceniobiorcy.

§7

Umowa zostaje zawarta na czas określony od :

4 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 

z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej.

§8

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień §1,§2,§3 umowy.

§9

Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art.139 ust.3 ustawy o zamówieniach publicznych).  

§10


1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem 

nieważności.

 

 §11

W sprawach nieregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

 

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenianależnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§13

Zamówienia udzielono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§14

Umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zleceniodawca a jeden Zleceniobiorca.

 

 

 

 ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.