Logo Mszczonów MOPS

2010

 
  2010  

 

Mszczonów: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem: świeżych, gorących posiłków jednodaniowych
Numer ogłoszenia: 403382 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 0-46 857 12 73, faks 00-46 857 27 82.

           oraz   http://bip.mops.mszczonow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem: świeżych, gorących posiłków jednodaniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem: świeżych, gorących posiłków jednodaniowych - różnych rodzajów zup z wkładką mięsną (o wadze nie mniejszej niż 80 g) przygotowywanych na wywarze mięsno-warzywnym o pojemności 350 ml i wartości kalorycznej jednej porcji 550 kcal wraz z pieczywem (kromka chleba lub bułka) - do szkół i miejsc zamieszkania dzieci z rodzin najuboższych nie objętych obowiązkiem szkolnym, wskazanych przez Zamawiającego. Usługa obejmuje: - przygotowanie posiłków jednodaniowych w ilości maksymalnej do 4800 miesięcznie, - dostarczenie do niżej wymienionych szkół : 1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, 2. Szkoła Podstawowa w Piekarach, 3. Szkoła Podstawowa w Osuchowie, 4. Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, 5. Szkoła Podstawowa w Lutkówce. 6. Szkoła Podstawowa we Wręczy, - wydanie jednorazowych naczyń i sztućców w ilości wydawanych posiłków. Posiłki jednodaniowe wykonawca zobowiązuje się w dniach nauki szkolnej dowieść do szkół własnym transportem w stanie gotowym do spożycia (w termosach) w godzinach ustalonych w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół i Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia zostaje dokonana ocena na zasadzie: spełnia - nie spełnia. Oferta wykonawcy, który nie udokumentuje spełniania w/w warunku zostanie odrzucona.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia zostaje dokonana ocena na zasadzie: spełnia - nie spełnia. Oferta wykonawcy, który nie udokumentuje spełniania w/w warunku zostanie odrzucona.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia zostaje dokonana ocena na zasadzie: spełnia - nie spełnia. Oferta wykonawcy, który nie udokumentuje spełniania w/w warunku zostanie odrzucona.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia zostaje dokonana ocena na zasadzie: spełnia - nie spełnia. Oferta wykonawcy, który nie udokumentuje spełniania w/w warunku zostanie odrzucona.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonych oświadczeń i zaświadczeń zostaje dokonana ocena na zasadzie: spełnia - nie spełnia. Oferta wykonawcy, który nie udokumentuje spełniania w/w warunku zostanie odrzucona.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, w zakresie wielkości podatku od towarów i usług w związku z toczącym się postępowaniem legislacyjnym, w wyniku którego przewiduje się wzrost stawek podatku w 2011 roku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mops.mszczonow.pl/ oraz http://www.mops.mszczonow.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 96-320 Mszczonów; ulica Grójecka 45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 96-320 Mszczonów; ulica Grójecka 45.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.