Logo Mszczonów MOPS

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

           Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.) w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Uchwały Nr XLIX/457/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010 roku, a także  Zarządzenia nr 3/2011 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
       Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest w szczególności:
a) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.),
b) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.),
c) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.).
       Podstawowym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych, pracujących w gminie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
        Zadaniem w/w zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
e)   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
          W skład takiego zespołu wchodzą powołani przez Burmistrza Mszczonowa przedstawiciele instytucji i organizacji wymienionych w art. 9a ust. 3 do 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o porozumienie z instytucjami delegującymi członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracami kieruje przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu  spośród jego członków. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
         Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
         Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
a) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
b) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
c) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin , w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
       Koordynatorem zespołów roboczych jest osoba wskazana przez Zespół Interdyscyplinarny. Skład zespołów roboczych jest zmienny i zależny od skali problemu rodziny, której dotyczy pomoc. Posiedzenia zespołów roboczych w celu opracowania planu pomocy danej rodzinie i wykonania go, może zwołać każdy członek grupy roboczej w porozumieniu z koordynatorem zespołów roboczych. Przewodniczącym danego zespołu roboczego jest osoba, która zwołuje posiedzenie. Spotkania grup roboczych mogą odbywać się w siedzibie różnych instytucji, których przedstawiciele są członkami grup roboczych. Z posiedzeń zespołów roboczych sporządza się protokoły, które wraz z listami obecności stanowią dokumentację jego pracy. 
        Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz grupach roboczych. 
          Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

 

           Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest Barbara Ciszewska - kierownik MOPS w Mszczonowie.

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.